MESHSTATS

Phân tích tương tác số liệu thống kê vuông lưới theo quy mô toàn cầu

Trang Web này cung cấp một số chức năng để giám sát các hệ thống kinh tế xã hội mà chúng tôi dựa trên một lượng lớn dữ liệu thu thập được từ các khía cạnh đa chiều. Mục đích của chúng tôi là mang lại cho người sử dụng cái nhìn bao quát về hiện trạng thực tế một cách trực quan và dự đoán sự biến đổi cho tương lai. Kho dữ liệu này là dữ liệu thu thập được từ Internet, số liệu thống kê của chính phủ và từ nhừng hình ảnh vệ tinh.

Để sử dụng trang Web này vui lòng đăng ký tài khoản

Hướng dẫn sử dụng:

日本語 / English

:doodle { @grid: 10 / 14em; } background: #b1bff4; margin:5px; transform: scale(@rand(.3, .50)); animation:doo 2s infinite; @keyframes doo{ to { transform: scale(@rand(.3, .50)); } }
Lời cảm ơn

Trang web này là một kết quả nghiên cứu thực hiện bởi một dự án nghiên cứu mang tên "Đánh giá nền tảng cho phát triển bền vững của hệ thống toàn cầu" (dự án: tiến sĩ Aki-Hiro Sato; Cấp số: JPMJPR1504; FY2015-FY2020) được hỗ trợ về tài chính do Nhật bản khoa học và công nghệ cơ quan (JST) mau.